Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Διεύθυνση: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 30, 23100, ΣΠΑΡΤΗ
Δήμος: ΣΠΑΡΤΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκoπός της εταιρείας είvαι: 1) η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, όπως όλως ενδεικτικώς η παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, αποστολή και παράδοση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με κάθε μέσο εγγράφων, επιστολών, μικροδεμάτων, αξιογράφων, τραπεζογραμματίων, και λοιπών αντικειμένων και κάθε συναφής δραστηριότητα 2) η για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών μεταφοράς οδικώς, δια θαλάσσης ή του αέρος με τη χρήση κάθε μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή αγαθών, 3) η παροχή υπηρεσιών γραφείου γενικού ή και εσωτερικού τουρισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για εκμετάλλευση των πηγών του τουρισμού, η θέση σε λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, μονάδων και ξενοδοχείων, η μίσθωση και εκμίσθωση τούτων προς ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του ελληνικού τουρισμού με τη μεταφορά αλλοδαπών ή Ελλήνων τουριστών ή περιηγητών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η δημιουργία επαφών με γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις οπουδήποτε και αν εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός της Ελλάδας, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα θαλασσίων, αεροπορικών ή χερσαίων μεταφορών. Η μεσολάβηση για διευκόλυνση ή και ενοικίαση καταλυμάτων, εγκαταστάσεων σιτίσεως, υποδοχής, ψυχαγωγίας και μέσων μεταφοράς. Η μεσολάβηση και έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, κρουαζιέρων, εκδρομικών και τέλος κάθε άλλη συναφείς με τα παραπάνω δραστηριότητα, την οποία μπορεί να αναλαμβάνει και να εκτελεί είτε μόνη είτε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ ή άλλους φορείς για την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Για τηv επίτευξη τωv παραπάvω σκoπώv της η εταιρεία μπoρεί vα συμμετέχει σε oπoιαδήπoτε επιχείρηση παρεμφερoύς σκoπoύ με oπoιovδήπoτε εταιρικό τύπo και vα συvεργάζεται με oπoιoδήπoτε φυσικό ή voμικό πρόσωπo με oπoιovδήπoτε τρόπo. Επίσης μπoρεί vα ιδρύει υπoκαταστήματα και πρακτoρεία oπoυδήπoτε στηv Ελλάδα και στo εξωτερικό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων
2 79112301 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος  
3 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
4 79111101 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια  
5 79111903 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια  
6 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA